Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

„MALÝMI KRŮČKY DO VELKÉHO SVĚTA“

 

Tak jako z malého stromečku vyroste velký strom,

Tak z malého dítěte vyroste dospělý člověk.

K tomu však oba potřebují pomoc a péči.

 

 

 Co je našim cílem?

 

Aby:  -    dítě prožilo šťastné a aktivní dětství

-         každý den byl pro dítě radostný a úspěšný

-         dítě bylo zdravé tělesně i duševně

-         získalo správné dovednosti a návyky

 

Přejeme si, aby se každé dítě v naší školce cítilo dobře, získalo nové kamarády, osvojilo si nové poznatky a bylo šťastné, veselé a zdravé.

 

Klademe důraz na tyto hodnoty:

 

·        rozvíjení celé osobnosti dítěte

·        na osvojení základů morálních hodnot, na nichž je založena společnost

·        získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost

·        důraz na vlastní tvůrčí aktivitu a samostatnost

 

 

VIZE ŠKOLY:

 

Chceme být vzdělávací institucí, která bude profesionálně a vstřícně poskytovat kvalitní služby založené na rovnocenném partnerství a spolupráci s rodiči a jejich dětmi a mateřskou školou.

 

Dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých předpokladů získalo fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, základy zdravého sebevědomí a sebejistoty.

 

 ZÁMĚRY  PROJEKTU

 

K čemu děti povedeme?

 

-         Lásce k přírodě, zvířatům a především k lidem

-         Touze po poznání a učení se novým věcem

-         Ke zdravému způsobu života, touze po pohybu a sportu

-         Lásce ke knize, hudbě, umění a lidovým tradicím

-         Potřebě pomáhat druhým

 

 

  HLAVNÍ PRINCIPY VZDĚLÁVÁNÍ

 

Jak všeho dosáhnou?

 

·        Zajistíme dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení

·        Budeme vytvářet předpoklady pro individuální rozvojové možnosti dětí a umožňovat tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští mateřskou školu k takové úrovni, která je pro dítě individuálně dosažitelná

·        Na základě každodenního styku s dítětem i jeho rodiči plnit úkol diagnostický, zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytovat včasnou speciálně pedagogickou péči a tím zlepšovat jejich životní i vzdělávací šance

·        V dnešním multikulturním světě budeme rozvíjet prosociální chování, schopnost vyjádřit své emoce a ztotožnit se s pocity druhých

 

CHARAKTERISTIKA

 

Vzdělávací  program vychází z analýzy podmínek mateřské školy a RVP PV. Byl vypracován pedagogickým kolektivem školy. Jeho účinnost je plánována  na dobu neurčitou s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

 

Vzdělávací program  je zaměřen na poznávání přírody a ochranu životního prostředí ,  na seznamování s technickým prostředím,  na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání praktickou činností. Vede děti k myšlení a jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností. Důraz se klade také na všestranný rozvoj osobnosti dítěte, na podporu jeho individuality, ale také na posílení sociálních vztahů a budování kladných morálních zásad.

Vzdělávání je koncipováno tak, aby vyhovovalo individuálním potřebám dětí. Děti mají dostatek časového prostoru, pomůcek a aktivit, které ovlivňují jejich harmonický rozvoj.

 

ORGANIZACE :

 

Projekt bude realizován ve všech třídách po celý školní rok při výchovných činnostech s dětmi. Každá třída si vytvoří svou specifickou organizaci v třídním KURIKULU.

 

Vzdělávací  obsah se skládá z šesti  integrovaných bloků. Jednotlivé bloky si učitelky zpracovávají do témat. Při zpracování vycházejí z věkové skladby dětí, atmosféry ve třídě, zájmu či nezájmu dětí, schopnosti dětí, předchozích znalostí.