Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Cíle MŠ, pojetí předškolní výchovy: 

Ve své vzdělávací práci respektujeme hlavní cíle předškolního vzdělávání:

  • Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení.
  • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
  • Získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. 

 

 

 

Uvedené cíle předškolního vzdělávání jsou hlavními pilíři našeho vzdělávacího projektu „Čarování s přírodou“.

 

 

 Filosofie naší školy:

Chceme být dětem dobrým partnerem, který jim vytvoří prostředí, ve kterém budou samy chtít získávat nové vědomosti, poznávat okolní svět a vyprávět o svých pocitech a přáních.

 

Charakteristika vzdělávacího programu:

Vzdělávací program je zaměřen na pozorování přírody a ochanu životního prostředí. Klade důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání praktickou činností. Vede děti k myšlení a jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností. Vzdělávání je koncipováno tak, aby vyhovovalo individuálním potřebám dětí. Děti mají dostatek časového prostoru, pomůcek a aktivit, které ovlivňují harmonický rozvoj jejich osobnosti. Vhodně volené a nabízené činnosti během dne u dětí podporují jejich vlastní postoje, rozvíjí všestranné znalosti, dovednosti a vědomosti. Uvolněný režim dne a svobodné rozhodování přináší dětem pocit bezpečí, důvěry a jistoty. Hlavním cílem projektu je to, že je jeho realizací přispíváno k tomu, aby dítě pochopilo, že prostředí je tvořeno vším kolem nás – lidmi, společností i přírodou.Členění vzdělávacího obsahu:
Vzdělávací projekt je realizován ve všech třídách po celý školní rok. Vzdělávací obsah se skládá ze pěti integrovaných bloků. Jednotlivé bloky si učitelky zpracovávají do témat. Při zpracování vycházejí z věkové skladby dětí, atmosféry ve třídě, zájmu či nezájmu dětí, ze schopností dětí, jejich předchozích znalostí. Vycházíme od dítěte, nikoliv od obsahu. Motivujeme děti k jejich aktivní účasti, umožňujeme dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a situacích.