Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Cíle MŠ, pojetí předškolní výchovy: 

Ve své vzdělávací práci respektujeme hlavní cíle předškolního vzdělávání:

  • Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení.
  • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
  • Získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. 

 

Uvedené cíle předškolního vzdělávání jsou hlavními pilíři našeho vzdělávacího projektu „Čarování s přírodou“.

 

Záměry vzdělávacího projektu:

-  Rozvíjet poznatky dětí o hodnotách přátelství k sobě navzájem.

- Vést děti ke stanovení pravidel chování ve třídě.

- Vést děti k radostnému životu v kolektivu vrstevníků v MŠ.

- Posilovat osobnost dítěte.

- Seznamovat se základy prevence patologických jevů.

- Rozvíjet dovednosti dítěte, pracovat ve skupině s ostatními dětmi.

- Posilovat hodnoty vztahů k rodině a ke kamarádům.

- Vytvářět prostředí pro iniciativní jednání dětí.

- Umožnit dětem seznámit se s lidovými tradicemi a zvyky.

- Vést děti k poznávání života v přírodě.

- Učit se chovat ekologicky a všímat si významu zeleně a čistoty životního prostředí.

- Umožnit dětem seznámit se se záchrannými systémy = ohrožení zdraví.

- Rozvíjet poznatky o lidech na celém světě.

- Posilovat vztah ke své vlasti.

- Vést děti k bezpečné orientaci v blízkém okolí.

- Vytvářet aktivní postoj k planetě Zemi.

 

Charakteristika vzdělávacího programu:

Vzdělávací program je zaměřen na pozorování přírody a ochranu životního prostředí. Klade důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání praktickou činností. Vede děti k myšlení a jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností. Program dětem ukazuje, že příroda je zajímavá a zábavná, že stojí za to ji chránit, ale také seznamuje s tím, že technika je nedílnou součástí moderního života. 

Vzdělávání je koncipováno tak, aby vyhovovalo individuálním potřebám dětí. Děti mají dostatek časového prostoru, pomůcek a aktivit, které ovlivňují harmonický rozvoj jejich osobnosti. Vhodně volené a nabízené činnosti během dne u dětí podporují jejich vlastní postoje, rozvíjí všestranné znalosti, dovednosti a vědomosti.